VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 2444/VPCP-QHQT
V/v ký Thỏa thuận hợp tác về thể dục thể thao Việt Nam-Rumani

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:

- Ủy ban Thể dục thể thao;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Ủy ban Thểdục thể thao tại văn bản số: 590/UBTDTT-HTQT ngày 19 tháng 4 năm 2007 về việcký Thỏa thuận hợp tác thể dục thể thao với Rumani, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêmthay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc Ủy banThể dục thể thao ký Thỏa thuận hợp tác về thể dục thể thao với Cơ quan thể thaoquốc gia Rumani.

2. Ủy ban Thể dục thể thao chịutrách nhiệm về nội dung và triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTgCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Xuân Phúc, Vụ: TH, Ban XDPL, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT(2).13

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc