BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2447/TCHQ-GSQL
V/v: Hướng dẫn thủ tục

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục hải quan Tp Hà Nội

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0407/024 ngày 23/4/2007 của Công ty SANTOMAS Việt Nam v/v hướng dẫn thủ tục nhập khẩu hàng hoá. Về vấn đề này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan chuyển công văn số 0407/024 nói trên để Cục Hải quan Thành phố Hà Nội nghiên cứu và trả lời doanh nghiệp theo đúng thẩm quyền. Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền thì đề xuất báo cáo Tổng cục giải quyết.

Vậy, Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hà Nội biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty SANTOMAS Việt Nam
- Lưu: VT ,GSQL

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu