BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2448/LĐTBXH-TL
V/v Xếp hạng công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 1483/UB ngày 16/7/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 3, mục III Thông tư số 10/2000/TTLT-BLĐTBXH -BTC ngày 4/4/2000 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 về việc xếp hạng doanh nghiệp Nhà nước thì doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác có thể vận dụng quy định tại các Thông tư nói trên để xếp hạng doanh nghiệp.

Căn cứ tiêu chuẩn xếp hạng đối với doanh nghiệp nhà nước ngành xây lắp và số liệu thực hiện năm 2002, 2003 và kế hoạch năm 2004 của công ty cổ phần xây dựng và phát triển nhà Quảng Ninh (doanh nghiệp cổ phần nhà nước giữ 51% cổ phần) thì công ty đủ điều kiện xếp doanh nghiệp hạng I. Vì vậy, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh xem xét và quyết định xếp hạng cho công ty./.

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng