BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 245/BXD-KTTC
V/v: Xác định hệ số chuyển đổi đất rời dùng để đắp nền đường công trình.

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Bộ Giao thông vận tải

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 7016/BGTVT-CGĐ ngày 02/11/2007 của Bộ Giao thông vận tải về việc xác định hệ sốchuyển đổi đất rời dùng để đắp nền đường công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

Công tác đắp đất nền đường đãđược qui định trong hệ thống định mức hiện hành của Nhà nước (Định mức dự toánxây dựng công trình - Phần xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/07/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Định mức dự toán xâydựng công trình - Phần xây dựng được công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VPngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng). Trường hợp đào đất để đắp thì khối lượng đấtđào bằng khối lượng đất đắp nhân với hệ số chuyển đổi từ đất đào sang đất đắp.Trường hợp mua đất rời để đắp nền đường thì khối lượng đất rời dùng để đắp đượcxác định căn cứ vào khối lượng đất đo tại nơi đắp nhân với hệ số tơi xốp củađất (bằng khối lượng thể tích khô của đất theo yêu cầu thiết kế chia cho khốilượng thể tích khô xốp ngoài hiện trường). Căn cứ vào tính chất cơ lý của từng loạiđất để đắp và yêu cầu kỹ thuật của công trình, chủ đầu tư cùng tổ chức tư vấnthí nghiệm theo tiêu chuẩn, xác định hệ số chuyển đổi từ đất đào sang đất đắpvà hệ số tơi xốp của đất để áp dụng cho phù hợp với công trình.

Dự án mở rộng và hoàn thiện đườngLáng - Hoà Lạc do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư. Vì vậy, trên cơ sở kếtquả thí nghiệm đã được tổ chức tư vấn thực hiện và Ban quản lý dự án Thăng Longthống nhất về hệ số tơi xốp nói trên, đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xétquyết định các hệ số nêu trên để áp dụng cho công trình.

Bộ Giao thông vận tải căn cứ ýkiến nêu trên để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận
- Như trên;
- Lưu VP, VKT, KTTC, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH
Vũ Thị Hòa