BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2451/TCHQ-GSQL
V/v: Xuất đồ dùng gia đình

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Đại sứ quán Anh tại Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kính chào Đại sứ quán Anh tại Hà Nội và trân trọng phúc đáp Công hàm số 37 Misc đề ngày 16/04/2007 về đề nghị cho phép ông Robert Gordon, Đại sứ Anh tại Việt Nam được tái xuất hành lý cá nhân về nước nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đồng ý để ông Robert Gordon được tái xuất hành lý về nước với điều kiện chiếc xe ôtô Toyota, biển số 80NG 011-50 mang tên ông Robert Gordon được cơ quan Công an cấp giấy xoá sổ đăng ký lưu hành, đề nghị Đại sứ quán hướng dẫn ông Robert Gordon liên hệ với Cục Hải quan TP Hà Nội và Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi tái xuất hành lý để được giải quyết thủ tục tái xuất theo quy định.

Về chiếc xe ôtô Toyota nêu trên, đề nghị Đại sứ quán thay mặt ông Robert Gordon hoàn tất thủ tục chuyển nhượng xe cho ông Glyn Bottrell theo quy định của Nhà nước Việt Nam ngay khi ông Glyn Bottrell được Bộ Ngoại giao cấp sổ định mức hàng miễn thuế.

Một lần nữa, Tổng cục Hải quan Việt Nam xin gửi tới Đại sứ quán Anh tại Việt Nam lời chào trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Hà Nội (để thực hiện);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Website HQ;
- Lưu VT, GSQL

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu