BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2452/LĐTBXH-TL
V/v Nâng bậc lương sớm trước thời hạn 1 năm đối với viên chức trưởng, phó phòng cơ quan Công ty Điện lực I

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Tổng công ty Điện lực Việt Nam

Trả lời công văn số 3314/CV-EVN-LĐTL ngày 12/7/2004 của Tổng công ty Điện lực Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Việc Công ty Điện lực I ra quyết định nâng bậc lương sớm trước thời hạn 1 năm đối với 23 viên chức giữ chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng cơ quan Công ty Điện lực I theo danh sách kèm theo công văn số 3314/CV-EVN-LĐTL nêu trên của Tổng công ty Điện lực Việt Nam là không đúng quy định của Nhà nước.

Tuy nhiên, xét thấy số viên chức nêu trên đều là những người có nhiều đóng góp cho ngành, đã nhiều năm giữ chức vụ lãnh đạo trưởng, phó phòng, trong quá trình giữ chức vụ đã có nhiều tham mưu, đóng góp, giúp Ban Giám đốc quản lý, điều hành Công ty Điện lực I thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Nhà nước giao và năm 2002, Công ty Điện lực I cũng đã được Nhà nước tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng lao động. Vì vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đồng ý để 23 viên chức giữ chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng cơ quan Công ty Điện lực I theo danh sách kèm theo công văn số 3314/CV-EVN-LĐTL nêu trên được nâng bậc lương sớm trước thời hạn không quá 1 năm.

Đề nghị Tổng công ty Điện lực Việt Nam chỉ đạo các đơn vị thành viên chấn chỉnh lại việc xếp lương, nâng bậc lương theo đúng quy định của Nhà nước, không được để tiếp tục xảy ra các trường hợp tương tự như trên./.

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng