BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2453/TCT-ĐTNN
V/v: giảm thuế TNDN 2005

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2007

Kính gửi:

- Công ty Liên doanh Hải Ninh-Lợi Lai
- Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 62/HH-LL ngày 02/05/2007 của Công ty Liên doanh Hải Ninh – Lợi Lai, công văn số 1902/CT-HTDT ngày 01/06/2007 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh về việc đề nghị giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2005 của Công ty Liên doanh Hải Ninh – Lợi Lai, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 1140/QĐ-BTC ngày 26/06/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao mức nộp thuế GTGT, TTĐB cho Công ty; Căn cứ Biên bản làm ngày việc 17/06/2004 giữa Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh với Công ty; Căn cứ Quyết định số 2387/QĐ-CT ngày 13/08/2004 của Cục trưởng Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh về việc giao mức nộp thuế TNDN năm 2004 và năm 2005; Căn cứ vào nguyên tắc thực hiện giao mức nộp thuế ổn định trong một số năm thì trường hợp đề nghị của Công ty Liên doanh Hải Ninh – Lợi Lai về việc giảm thuế TNDN đã khoán đối với năm 2005 là không có cơ sở.

Tổng cục Thuế thông báo Công ty được biết và làm việc trực tiếp với Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh để có kế hoạch nộp số thuế TNDN còn thiếu của năm 2005 vào Ngân sách Nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TCĐN; Vụ PC;
- Lưu: VT, ĐTNN. (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Phạm Văn Huyến