BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2455/TCT-PCCS
V/v: Trả lời CS thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Công ty Liên doanh Khí hóa lỏng Thăng Long

Trả lời công văn số ACC 01/93-2007 ngày 16/03/2007 của Công ty liên doanh khí hóa lỏng Thăng Long đề nghị hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với tiền đặt cọc vỏ bình gas. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thuế giá trị gia tăng:

- Trường hợp Công ty liên doanh khí hóa lỏng Thăng Long khi thanh lý hợp đồng với các Tổng đại lý/Đại lý thì không phải tính và nộp thuế GTGT đầu ra đối với tiền đặt cọc vỏ bình gas theo hướng dẫn tại Điểm 1, công văn số 7640 TC/TCT ngày 21/06/2005 của Bộ Tài chính.

- Trường hợp Công ty liên doanh khí hóa lỏng Thăng Long khi ký hợp đồng với các Tổng đại lý/Đại lý quy định trong trường hợp Tổng đại lý/Đại lý trả lại số vỏ bình đã trả tiền đặt cọc cho Công ty liên doanh khí hóa lỏng Thăng Long sẽ bị giảm trừ tiền đặt cọc 20%/năm nhưng thực tế cho đến nay chưa thực hiện điều khoản quy định trên thì cũng không phải tính và nộp thuế GTGT đầu ra đối với tiền đặt cọc vỏ bình gas. Công ty liên doanh khí hóa lỏng Thăng Long phải thực hiện việc ký kết lại hợp đồng hoặc ký phụ lục hợp đồng với các Tổng đại lý/Đại lý để điều chỉnh điều khoản nêu trên.

2. Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Khoản tiền ký cược, đặt cọc vỏ bình ga của các Tổng đại lý/Đại lý, Công ty liên doanh khí hóa lỏng Thăng Long phải hạch toán vào tài khoản theo dõi tiền đặt cọc. Khi tiến hành phân bổ chi phí Công ty liên doanh khí hóa lỏng Thăng Long phải kết chuyển tỷ lệ tương ứng từ tài khoản tiền đặt cọc vào doanh thu khi xác định thuế TNDN theo hướng dẫn tại Điểm 1, công văn số 7640 TC/TCT ngày 21/06/2005 của Bộ Tài chính.

Trường hợp Công ty liên doanh khí hóa lỏng Thăng Long hàng năm thực hiện kết chuyển giá trị đặt cọc vỏ bình ga tỷ lệ 10%/năm từ tài khoản tiền đặt cọc vào doanh thu khi xác định thuế TNDN thì đồng thời phải kết chuyển chi phí hao mòn vỏ bình ga theo tỷ lệ tương ứng là 10%/năm.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty liên doanh khí hóa lỏng Thăng Long biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP.Hải Phòng;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Phạm Duy Khương