BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2456/TCT-PCCS
V/v: mất hóa đơn trong trường hợp bất khả kháng

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 2215/CT-TT3 ngày 28/03/2007 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về việc xử lý mất hóa đơn do nguyên nhân khách quan, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1, Mục V, Phần A Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/05/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế;

Căn cứ điểm 4, Mục C, Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn; thì:

Trường hợp mất hóa đơn của các đơn vị sản xuất kinh doanh trong tình trạng bất khả kháng như: Bị mất cắp; bị kẻ gian cướp giật đã bắt được đối tượng nhận lấy hóa đơn nhưng không thu hồi được hóa đơn bị mất; cháy cửa hàng kinh doanh, văn phòng làm việc có cả hồ sơ và hóa đơn Tài chính đã báo công an…; có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền chứng minh vụ việc xảy ra là do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng gây ra thì có thể xem xét miễn giảm xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi làm mất hóa đơn theo Điều 3 Pháp lệnh xử phạt hành chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Phạm Duy Khương