VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2464/VPCP-KTTH
V/v xây dựng trụ sở Báo điện tử Đảng Cộng sản VN

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:Báo điện tử Đảng Cộng sảnViệt Nam.

Xét đề nghị của Báo điện tử ĐảngCộng sản Việt Nam tại văn bản số 120 CV/BĐT ngày 26 tháng 4 năm 2007 về việcxây dựng trụ sở Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ýkiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương xây dựngtrụ sở Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam theo phương án số 2 tại văn bản nêutrên.

2. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện việc đầu tư xây dựng trụ sở theo đúng quy định hiện hành./.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
- Các Bộ: TC, XD, KH&ĐT;
- UBND Tp Hà Nội;
- VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Quốc Huy, Vụ: CN, VX, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, KTTH(3).17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Quốc Huy