ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2466/UBND-ĐT
Về thu tiền sử dụng đất và khấu trừ tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất và tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 05 năm 2007

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Thuế thành phố;
- Ủy ban nhân dân quận, huyện

Tiếp nhận Công văn số 4916/BTC-TCT ngày 11 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc thu tiền sử dụng đất.

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 4916/BTC-TCT ngày 11 tháng 4 năm 2007.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, yêu cầu có phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để Sở tổng hợp báo cáo đề xuất và trình Ủy ban nhân dân thành phố./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Tổ NCTH, ĐT (2b);
- Lưu: VT, (ĐT-C) LH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín