BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 2471/TCHQ-GSQL
V/v Phân loại mặt hàng dung dịch tiêm truyền có chứa vitamin

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2008

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Quá trình hướng dẫn phân loại hànghóa, Tổng cục Hải quan thấy có sự không thống nhất trong việc phân loại đối vớimặt hàng dược phẩm “dung dịch tiêm truyền có chứa vitamin”, sau khi trao đổithống nhất với các đơn vị liên quan, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Căn cứ Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày29/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện phân loại hàng hóa theo Danh mụchàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; Căn cứ đề nghị củaCục Quản lý Dược – Bộ Y tế, thì mặt hàng dược phẩm “dung dịch tiêm truyền cóchứa vitamin hoặc chất điện giải có chứa vitamin” dùng để truyền qua tĩnh mạchphân loại như sau:

1. Trước ngày 1/1/2008:

- Đối với các tờ khai hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan trước ngày 1/1/2008: phân loại vàophân nhóm 3004.50, mã số chi tiết tương ứng với loại vitamin thuộc các phânnhóm 3004.50.10.00, 3004.50.20.00, 3004.50.30.00, 3004.50.40.00, 3004.50.50.00,304.50.60.00 và 3004.50.71.00, đã được xác định rõ trong Biểu thuế nhập khẩu ưuđãi ban hành kèm theo Quyết định 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/7/2003 và Quyết định 39/2006/QĐ-BTC ngày 28/7/2006.

- Đối với mặt hàng dịch truyền cóchứa vitamin khác, Doanh nghiệp đã nhập khẩu, đã phân loại vào phân nhóm3004.50.90.00; 3004.90.29.00 (thuế suất 0%) và 3004.50.79.00 (áp mức thuế suất10%). Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố thống kê, tổng hợp, báo cáo Tổng cụcHải quan để báo cáo Bộ Tài chính có chỉ đạo xử lý thống nhất, thời gian thốngkê báo cáo từ ngày 30/8/2005 (ngày Tổng cục hải quan có Công văn số 3493/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan Bình Định) đến ngày 31/12/2007. Báo cáo gửi vềTổng cục Hải quan (Vụ Giám sát quản lý) trước ngày 06/6/2008.

* Mẫu báo cáo:

Số TT

Doanh nghiệp NK

Số tờ khai hải quan nhập khẩu, ngày/tháng/năm

Mã số Doanh nghiệp khai

Mã số Hải quan xác định

Thuế suất

Trị giá hàng nhập khẩu

Số thuế NK phải nộp

2. Từ ngày 1/1/2008:

Đối với các tờ khai hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu từ 1/1/2008: phân loại vào nhóm 3004.50, mã số chi tiết tươngứng với từng loại vitamin quy định tại Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuếnhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để CụcHải quan các Tỉnh, Thành phố biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST;
- Cục KTSTQ;
- Vụ KTTT;
- Vụ Pháp chế;
- Các Trung tâm PTPL;
- Lưu VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc