VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2478/VPCP-KTTH
V/v Đề án định hướng phát triển và quản lý kinh doanh casino tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2007

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư tại công văn số 2812/BKH-TM &DV ngày 25 tháng 4 năm 2007 về việc giảitrình và kiến nghị về Đề án định hướng phát triển và quản lý kinh doanh casinotại Việt Nam, Văn phòng Chính phủ xin có ý kiến như sau: Thủ tướng Chính phủ đãcó ý kiến chỉ đạo về Đề án định hướng phát triển và quản lý kinh doanh casinotại Việt Nam tại Thông báo số 96/TB-VPCP ngày 4 tháng 5 năm 2007, vì vậy, xinthông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Tài chính, Công an, Nội vụ, Thương mại, Tư pháp, Ngoại giao, Văn hóa-Thông tin;
- Tổng cục Du lịch;
- VPCP: BTCN; PCN Nguyễn Quốc Huy; Website CP; các Vụ: QHQT, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3).20

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Quốc Huy