BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2481/BXD-QLN
V/v: Đề nghị chuẩn bị báo cáo tổng kết Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ ĐBSCL.

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam,
- Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình xây dựngcụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long sẽ tiến hànhtổng kết vào đầu năm 2008; Bộ Xây dựng tổng hợp, chuẩn bị Báo cáo tổng kếtChương trình trên cơ sở báo cáo tổng kết của các địa phương và các Bộ, ngànhliên quan.

Để Báo cáo tổng kết Chương trình đảm bảo đầy đủ, toàn diệnvề mọi mặt, Bộ Xây dựng đề nghị quý Cơ quan chỉ đạo chuẩn bị báo cáo tình hìnhvà kết quả thực hiện những nội dung thuộc lĩnh vực do Bộ, ngành quản lý; trongđó có nhận xét, đánh giá về cơ chế, chính sách của Chương trình; công tác kiểmtra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương cũng như việc phối hợp trong việc kịpthời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho địa phương trong quá trình triển khaithực hiện; nhận xét, đánh giá cụ thể những địa phương thực hiện tốt, những địaphương thực hiện chưa tốt đối với những vấn đề do quý Cơ quan quản lý, chỉ đạo;đồng thời phân tích, đánh giá hiệu quả đầu tư xây dựng Chương trình.

Báo cáo tổng kết đề nghị gửi về Bộ Xây dựng – 37 Lê ĐạiHành, Hà Nội trước ngày 15/12/2007 để tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- Lưu VP, QLN (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính