VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2482/VPCP-CN
V/v cho phép chỉ định thầu dự án quy hoạch.

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2007

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Văn phòng Chính phủ nhận đượcvăn bản số 2327/BGTVT-KHĐT ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Bộ Giao thông vận tảitrình Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép chỉ định thầu các dự án quy hoạch.Về việc này, Văn phòng Chính phủ xin đề nghị Bộ Giao thông vận tải thực hiệntheo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại Thôngbáo số 99/TB-VPCP ngày 08 tháng 5 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về công tácxây dựng quy hoạch ngành giao thông vận tải./.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTg CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- VPCP: BTCN, PCN: Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, Website CP;
- Lưu: VT, CN (3).16

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆMVăn Trọng Lý