VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2483/VPCP-KTTH
V/v hỗ trợ vốn đầu tư XD cầu Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Xét đề nghị của Bộ Tài chínhtại văn bản số 4641/BTC-ĐT ngày 5/4/2007 về việc hỗ trợvốnđầu tư xây dựng cầu Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủcó ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư làmviệc với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình để xác định số vốn (cả gốc và lãi) màTỉnh phải trả Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo hợp đồng đã ký kết và ý kiếnchỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 295/CP-CN ngày 21/3/2002 củaChính phủ về việc đầu tư xây dựng cầu Nhật Lệ; trên cơ sở đó, báo cáo Thủ tướngChính phủ quyết định bố trí dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 hỗ trợ tỉnhQuảng Bình có nguồn trả hết nợ trong năm 2008.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểcác cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Ngân hàng PTVN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Website CP, các Vụ: CN, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3), 15

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Quốc Huy