VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2484/VPCP-CCHC
V/v chậm trễ trong ký hợp đồng chuyển giao quyền thu phí QL 5.

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:Bộ Giao thông vận tải

Báo Tiền phong số ra ngày 3tháng 5 năm 2007 có bài "Bộ chỉ đạo ký, Cục nói không" phản ánh việcchậm trễ trong ký hợp đồng chuyển giao quyền thu phí trên QL 5 đã kéo dài 2năm.

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướngChính phủ giao (Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24/1/2006), Văn phòng Chínhphủ đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét, giải quyết theo thẩm quyền phản ánhnêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 5 năm 2007./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
- Báo Tiền phong (để biết);
- Cục Đường bộ VN;
- VPCP: BTCN, PCN: Văn Trọng Lý, Vụ: CN, KTTH, Website Chính phủ, TTTTBC;
- Lưu: VT, CCHC(5).17

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Nguyễn Minh Mẫn