THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 249/TTg-QHQT
V/v ký Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư với Phần Lan

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công Thương.

Xét đề nghị củaBộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 656/TTr-BKH ngày28 tháng 01 năm 2008) về việc ký Hiệp định giữa Việt Nam và Phần Lan về Khuyếnkhích và Bảo hộ đầu tư, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung Hiệp định giữa Chính phủ nướcCộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Phần Lan vềKhuyến khích và Bảo hộ đầu tư và ủy quyền Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thaymặt Chính phủ ký Hiệp định này với đại diện của Chính phủ Phần Lan.

2. Giao Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục cần thiếtkhác theo quy định của pháp luật hiện hành đối với việc ký Hiệp định nêutrên./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các Vụ: TH, KTTH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 16

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm