BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2492/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thực hiện Thông tư Liên tịch số 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN &PTNT-BYT-NHNN

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2008

Kính gửi: BộCông thương

Thựchiện Thông tư Liên tịch số 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN &PTNT-BYT-NHNNngày 31/01/2008 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay Hải quan địa phương có một sốvướng mắc về:

- Cưdân biên giới có được miễn hay không được miễn thuế GTGT, thuế TTĐB trong địnhmức miễn thuế nhập khẩu 2.000.000đ/người/ngày.

-Hàng hóa qua cửa khẩu phụ có hợp đồng thương mại theo quy định tại điểm 2.đ mụcIII Thông tư Liên tịch số 01 nhưng không theo phương thức thông lệ quốc tế cầnphải có quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh không?

-Hàng hóa nhập khẩu của cư dân biên giới mà hàng hóa đó thuộc loại hàng quản lýtheo hạn ngạch thuế quan – như lá thuốc lá nguyên liệu v.v…có được miễn thuếnhập khẩu không?

Tổngcục Hải quan đề nghị Bộ Công thương cho ý kiến để Tổng cục Hải quan trả lời Hảiquan địa phương biết và thống nhất thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐ Bộ TC (thay báo cáo);
- Trang Website Hải quan;
- Lưu: VT, GQ (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc