BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số : 2493/BXD-VLXD
V/v thoả thuận chủ trương đầu tư dự án XM Nam Đông, Thừa Thiên Huế

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi : Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 4860/UBND- NCCS ngày 05/11/2007 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, đềnghị Bộ Xây dựng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy xi măng Nam Đông,công suất 5.000 tấn clinker/ngày, tương đương 1,8 triệu tấn xi măng/năm. Saukhi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Dự án nhà máy xi măng Nam Đôngtỉnh Thừa Thiên Huế là dự án tiềm năng thuộc danh mục các dự án đầu tư của Quyhoạch phát triển xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 đãđược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 108/2005/QĐ-TTg ngày16/05/2005. Trong Quyết định nêu trên, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ quản lýngành thoả thuận địa điểm, quy mô công suất và tiến độ đầu tư đối với các dự ánthuộc danh mục tiềm năng (mục E), trước khi chủ đầu tư tiến hành triển khai xâydựng.

Sau khi xem xét báo cáo tóm tắtdự án nhà máy xi măng Nam Đông do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trìnhVật liệu xây dựng lập, Bộ Xây dựng nhất trí thoả thuận chủ trương đầu tư dự ántrên với quy mô công suất 5.000 tấn clinker/ngày; địa điểm đặt tại xã ThượngQuảng, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Về tiến độ đầu tư, hiện nay ngànhcông nghiệp xi măng Việt Nam đang chuyển dần từ giai đoạn nhập khẩu clinkersang giai đoạn có đủ xi măng sản xuất trong nước và có thể dư thừa một phần đểxuất khẩu, vì vậy Chủ đầu tư cần tính toán thật kỹ yếu tố thị trường để quyếtđịnh thời điểm đầu tư hợp lý, trên cơ sở tính toán nhu cầu tiêu thụ xi măng củakhu vực miền Trung và miền Nam, đồng thời phải xem xét kỹ các phương án vận tảiđặc biệt là vận tải thuỷ.

Để dự án đảm bảo hiệu quả, BộXây dựng đề nghị Uỷ Ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế lựa chọn Chủ đầu tư có đủnăng lực về tài chính, nguồn nhân lực, có kinh nghiệm trong quản lý điều hànhsản xuất và tiêu thụ sản phẩm để thực hiện dự án. Trong quá trình triển khai dựán, yêu cầu Chủ đầu tư phải thực hiện đúng các quy định hiện hành về quản lýđầu tư xây dựng công trình. Lựa chọn dây chuyền thiết bị tiên tiến đáp ứng cácchỉ tiêu kỹ thuật quy định tại Quyết định số 108/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005 củaThủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận
- Như trên
- Bộ trưởng (để b/c)
- Lưu VP, VLXD

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam