BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 2500/BXD-KTQH
V/v: Hướng dẫn lập, thẩm định đồ án Quy hoạch xây dựng

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi:Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận

Bộ Xây dựng đã nhận được côngvăn số 2122/SXD-QHKT ngày 26/10/2007 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuậnđềnghị hướng dẫn một số nội dung trong công tác lập, thẩm định đồ án quy hoạchxây dựng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1/ Trả lời vấn đề 1.

Hiện nay, nhiềuđịa phương đã và đang tiến hành lập đề án đề nghị phân loại đô thị theo Nghịđịnh 72/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về việc phân loại đô thị vàcấp quản lý đô thị. Việc tính toán chi phí cho công tác lập và thẩm định đề ánphân loại đô thị, được căn cứ vào khoản 15 phần I, định mức chi phí quy hoạchxây dựng, ban hành kèm theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộtrưởng Bộ Xây dựng.

2/ Trả lời vấn đề 2.

Tại điều 3 Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng quy định:đồ án quy hoạch xây dựng đô thị phải được lập trên bản đồkhảo sát địa hình. Những vùng chưa có bản đồ khảo sát địa hình thì phải tiếnhành khảo sát đo đạc để lập bản đồ. Những vùng đã có bản đồ khảo sát địa hìnhthì sử dụng bản đồ đã có để lập đồ án quy hoạch xây dựng. Trong trường hợp bảnđồ khảo sát địa hình không phù hợp với hiện trạng tại thời điểm lập quy hoạchthì thực hiện khảo sát đo đạc bổ sung. Đối vớikhu vực nông thôn có thể sử dụng bản đồ địa chính để lập đồ án quy hoạch xâydựng.

Tạitiết d, điểm 2, phần II, mục IV, Thông tư số 15/2005/TT-BXDngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạchxây dựng. Thông tư số 15/2005/TT-BXD đã quy định rõthành phần hồ sơ thẩm định và hồ sơ lưu trữ đồ án quy hoạch(về số lượng hồ sơ cũng như quy cách hồ sơ). Việc nghiệm thu, lưu trữ bản đồ đođạc phục vụ công tác lập quy hoạch (bao gồm cả file) được thực hiện trước khitiến hành lập quy hoạch.

3/ Trả lời vấn đề 3.

Quy hoạch chi tiết xây dựngđô thị được lập cho tất cảcác khu chức năng đô thị từ loại đặc biệt đến loại 5 (không phải chỉ riêng chođô thị loại 5) trên tỷ lệ 1/2.000 và 1/500. Việc lựa chọn lậpquy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 hay đồ án quy hoạch chi tiết xâydựng đô thị 1/2.000 là tuỳ thuộc vào yêu cầu quản lý của chính quyền đô thịđược xác định trong nhiệm vụ quy hoạch.

Tuy nhiên, đểlập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 phải căn cứ vào quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 được duyệt. Như vậy là trước khi lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 thì phải lập và phê duyệt hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000. Nội dung này được thể hiện trong tiết b, điểm 2, phầnIII, mục 2, Thông tư số 15/2005/TT-BXD .

4/ Trả lời vấn đề 4.

Nội dung quyhoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn bao gồm 2 phần. Đó là quy hoạch xây dựngmạng lưới điểm dân cư nông thôn được nghiên cứu trong phạm vi ranh giới hànhchính xã và quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn (tập trung vàokhu trung tâm xã). Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn được làm 01 lầntrong 01 đồ án. Nội dung được quy định cụ thể tại tiết a và tiết b, điểm 2,phần IV, mục II, Thông tư số 15/2005/TT-BXD .

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời Sở Xâydựng tỉnh Bình Thuậnđể triển khai thực hiện theo Luật Xây dựng. Đồngthời đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương trong tỉnhthực hiện.

Nơi nhận
- Như trên
- LưuVP, Vụ KTQHXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGTrần Ngọc Chính