BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------

Số: 2511/TCHQ-KTTT
V/v: thuế NK phế liệu thu hồi sau sản xuất

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2007

Kínhgửi: Cục Hải quan Long An

Trả lời công văn số 120/HQLA .NV ngày1/2/2007 của Cục Hải quan Long An về việc tính thuế phế liệu, phế phẩm nằm trongđịnh mức đã được miễn thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ điểm 5.4.2 mục I PhầnE Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

- Phế liệu nằm trong phần địnhmức tiêu hao nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu khi bán vào thị trường nội địaphải nộp thuế nhập khẩu.

- Số thuế nhập khẩu của phế liệuđược xác định như sau:

Số thuế nhập khẩu phế liệu phải nộp

=

Số thuế NK của nguyên liệu

-

Số thuế nhập khẩu được hoàn (tương ứng SP thực tế xuất khẩu)

Cách tính thuế số thuế nhập khẩuđược hoàn (tương ứng với sản phẩm thực tế xuất khẩu) được hướng dẫn cụ thể tại điểm5.4.2 mục I Phần E Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

Ví dụ:- Thuế nguyên liệu nhậpkhẩu là : 2000đ

- Trị giá SP xuất khẩu (FOB): 5000đ

- Trị giá phế liệu, phế phẩm: 1000đ

Số thuế nhập khẩu được hoàn (tương ứng với SP thực tế xuất khẩu)

=

5000

x

2000

=

1666đ

5000+1000

Số thuế nhập khẩu phế liệu phải nộp

=

2000

-

1666

=

334đ

2. Trường hợp doanh nghiệp bánphế liệu nằm trong định mức đã được miễn thuế vào thị trường nội địa không khaibáo, cơ quan hải quan có nghi ngờ thì kiểm tra sau thông quan tại doanh nghiệp (kiểmtra chứng từ sổ sách kế toán, phiếu nhập kho xuất kho..). Trường hợp có cơ sởxác định doanh nghiệp đã bán phế liệu nằm trong định mức đã được miễn thuế vàothị trường nội địa thì thực hiện truy thu thuế và xử phạt theo qui định.

Tổng cục Hải quan thông báo đểCục Hải quan Long An được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP (để thực hiện)
- Lưu: VT(2), KTTT(3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An