VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2511/VPCP-QHQT
V/v ký Hiệp định về hợp tác Thú y và kiểm dịch động vật VN-TQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1268/BNN-HTQT ngày 10/5/2007) vềviệc phê duyệt nội dung và ký kết Hiệpđịnh về hợp tác Thúy và kiểm dịch động vật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc, Thủtướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý phêduyệt nội dung Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Namvà và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về hợp tác trong lĩnh vực Thúy và Kiểm dịch động vật.

2. Ủy quyền lãnhđạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký Hiệp định này với đại diện phíaTrung Quốc nhân dịp Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm chính thức nước Cộnghòa Nhân dân Trung Hoa tháng 5/2007.

3. Bộ Ngoại giaothực hiện các thủ tục liên quan để triển khai việc ký kết này.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểcơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTCP, các PTT Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, các Vụ: NN, VX, NC, TH, TTBC, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (03), 20

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc