BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2513/LĐTBXH-TL
V/v Xếp doanh nghiệp hạng I

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Trả lời công văn số 1166/BNN /TCCB ngày 27/6/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 8230 TC/TCDN ngày 26/7/2004, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Thoả thuận để Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ra quyết định xếp doanh nghiệp hạng I theo quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp đối với Công ty Xây dựng và Phát triển nông thôn 6, thuộc Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2/ Tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý trong doanh nghiệp được thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 và Thông tư số 10/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 04/4/2000 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính kể từ ngày Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ra quyết định xếp hạng doanh nghiệp.

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ra quyết định xếp hạng I đối Công ty Xây dựng và Phát triển nông thôn 6 và gửi văn bản về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng