BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2517/TCHQ-GSQL
V/v làm thủ tục thông quan phân bón NK qua lối mở Quang Kim

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2008

Kính gửi: BộCông thương

Phúcđáp công văn số 4182/BCT-XNK ngày 21/05/2008 của Bộ Công thương về việc nêu ởtrích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theocông văn số 486/VPCP-NN ngày 21/01/2008 của Văn phòng Chính phủ thông báo ýkiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cho phép tiếp tục thông quan phân bónnhập khẩu qua địa bàn biên giới tỉnh Lào Cai thì địa điểm nhập khẩu phân bónqua biên giới tỉnh Lào Cai do Bộ Công thương và UBND tỉnh Lào Cai quyết định.Theo đó Cục Hải quan tỉnh Lao Cai sẽ bố trí lực lượng để làm thủ tục hải quantheo quy định.

Tổngcục Hải quan trả lời Bộ Công thương biết, thống nhất thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Lào Cai (để biết và phối hợp);
­- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (để phối hợp);
- Lãnh đạo Bộ TC (để báo cáo);
- Cục Hải quan tỉnh Lào Cai (để biết thực hiện);
- Trang Website Hải quan;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc