VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2518/VPCP-QHQT
V/v ký Hiệp định vay tín dụng xuất khẩu ưu đãi 500 triệu USD của TQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính(công văn số 6030/BTC-TCĐN ngày 8/5/2007) về việc phê duyệt nội dung và ký kếtHiệpđịnh vay tín dụng xuất khẩu ưu đãi của Chính phủTrung Quốc, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý phêduyệt nội dung Hiệp định vay khung về việc sử dụng khoản tín dụng người mua ưuđãi của Bộ Tài chính nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Xuấtnhập khẩu Trung Quốc.

2. Ủy quyền lãnhđạo Bộ Tài chính ký Hiệp định này với đại diện phía Trung Quốc nhân dịp Chủtịch nước Nguyễn Minh Triết thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoatháng 5/2007.

3. Bộ Ngoại giaothực hiện các thủ tục liên quan để triển khai việc ký kết này.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểcơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTCP, các PTT Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCTN (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, các Vụ: KTTH, TH, TTBC, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (03), 17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc