VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2520/VPCP-KTTH
V/v miễn thu phí sử dụng bến bãi đối với gỗ và lâm sản phụ nhập khẩu

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum;
- Công ty hợp tác kinh tế.

Về đề nghị của Công ty hợp táckinh tế tại công văn số 872/TT-HĐQT ngày 7 tháng 5 năm 2007 về việc thực hiệnnhiệm vụ giúp Bạn Lào; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn SinhHùng yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum miễn khoản phí sử dụng bến bãi (theoQuyết định số 15/QĐ-UB ngày 11 tháng 1 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh KonTum) đối với số gỗ của Công ty hợp tác kinh tế khai thác ở lòng hồ Xê Khạ Mạn I(Lào) nhập khẩu qua các cửa khẩu thuộc tỉnh Kon Tum.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTgCP Nguyễn Tấn Dũng
- Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý,
- Vụ: TH, NN, Vụ IV;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, KTTH (3b).16

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Quốc Huy