BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2523/TCHQ-GSQL
V/v: Xác nhận tính hợp lệ của C/O

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục hải quan bình dương

Tiếp theo công văn số 734/TCHQ-GSQL ngày 31/01/2007 của Tổng cục Hải quan và công văn số 307/HQBD-NV ngày 13/02/2007 của Cục Hải quan Bình Dương liên quan đến việc tạm thời từ chối C/O mẫu D của Malaysia, số tham chiếu KL2007/2/1929 (số tờ khai hải quan 94/NDT-KD ngày 23/1/2007), Tổng cục Hải quan nhận được thư xác nhận của cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Malaysia về tính hợp lệ của C/O này (gửi kèm theo công văn).

Đề nghị Cục Hải quan Bình Dương tiến hành kiểm tra lại hồ sơ, xem xét giải quyết cho lô hàng có liên quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc