BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Số: 2523/TCT-CS
V/v: chi phí tham gia hội chợ nước ngoài

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2008

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Vĩnh Long.

Trả lời công văn số 206/CT-TT &HTNNT ngày 7/5/2008 của Cục thuế tỉnh Vĩnh Long về hạch toán chi phítham gia hội chợ nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2.12 Mục III Phần B Thôngtư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn các khoản chi phí không tính vào chiphí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế: “Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép khôngđúng theo quy định của Bộ Luật Lao động; Phần chi phụ cấp cho người lao động đicông tác (không bao gồm tiền đi lại và tiền ở) vượt quá 2 lần mức quy định theohướng dẫn của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước”

Tại điểm 2.21 Mục III Phần BThông tư số 134/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn những khoản chi phí không tínhvào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp: “Chi phí quảng cáo,khuyến mại, Chi phí giao dịch, đối ngoại (không bao gồm: Chi phí nghiên cứu thịtrường: thăm dò, khảo sát, phỏng vấn, thu thập, phân tích và đánh giá thôngtin; chi phí phát triển và hỗ trợ nghiên cứu thị trường; chi phí thuê tư vấnthực hiện công việc nghiên cứu, phát triển và hỗ trợ nghiên cứu thị trường; Chiphí trưng bày, giới thiệu sản phẩm và tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại:Chi phí mở phòng hoặc gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm; chi phí thuêkhông gian để trưng bày, giới thiệu sản phẩm; chi phí vật liệu, công cụ hỗ trợtrưng bày, giới thiệu sản phẩm; chi phí vận chuyển sản phẩm trưng bày, giớithiệu); Chi tiếp tân, khánh tiết, chi hoa hồng môi giới, chi phí hội nghị; Chiphí hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chi phí chiết khấu thanh toán (kể cảchi bằng tiền cho đại lý và người mua hàng hóa, dịch vụ với khối lượng lớn);Chi báo biếu, báo tặng của các cơ quan báo chí và các loại chi phí khác phầnvượt quá 10% tổng số các khoản chi phí hợp lý”.

Căn cứ vào các hướng dẫn nêutrên, trường hợp doanh nghiệp tham gia hội chợ phục vụ cho sản xuất kinh doanhcủa doanh nghiệp, các khoản chi phí được hạch toán như sau:

1. Đối với doanh nghiệp: doanh nghiệpcó các chứng từ hóa đơn hợp pháp cho việc tham gia hội chợ ở nước ngoài phục vụcho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nếu chứng minh được mục đíchcủa việc công tác này có liên quan đến việc tạo ra doanh thu, thu nhập chịuthuế trong kỳ tính thuế thì khoản chi phí này được tính vào chi phí hợp lý đểtính thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Đối với người lao động đicông tác nước ngoài phục vụ cho tham gia hội chợ ở nước ngoài thì phần chi phụcấp cho người lao động (không bao gồm tiền đi lại và tiền ở) không vượt quá 2lần mức quy định theo hướng dẫn tại Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/1005của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đicông tác ngắn hạn ở nước ngoài do Ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí được tínhvào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Đối với tiền đi lại và tiềnở, doanh nghiệp phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ thì được tính vào chi phí hợplý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Các khoản chi phí trên chỉ được tính vàochi phí hợp lý nếu công tác này có liên quan đến tham gia hội chợ nước ngoàiphục vụ cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và số ngày đi phải phù hợp vớingười tổ chức hội chợ ở nước ngoài.

3. Hóa đơn, chứng từ phát sinhtại nước ngoài: Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kếtoán áp dụng trong hoạt động kinh doanh thì “Các chi phí phát sinh tại nướcngoài bằng chứng từ, hóa đơn ghi bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch chứng từđó ra tiếng Việt để làm căn cứ ghi sổ kế toán …. Bản chứng từ dịch ra tiếng Việtphải đính kèm với bản chính bằng tiếng nước ngoài”. Người dịch phải ký, ghi rõhọ tên và chịu trách nhiệm về nội dung dịch ra tiếng Việt.

Tổng cục Thuế thông báo để Cụcthuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC,
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương