BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Số: 2524/TCT-CS
V/v: lập chứng từ đối với khoản chi hộ.

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2008

Kínhgửi: Công ty TNHH Parkson Việt Nam.

Trả lời công văn số 1402/ParksonVN ngày 01/02/2008 của Công ty TNHH Parkson Việt Nam (Parkson VN) về việc lậpchứng từ đối với khoản chi hộ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Mục III, PhầnB Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành Luật thuế TNDN thì các khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịuthuế TNDN phải có đầy đủ chứng từ hợp pháp và gắn liền với việc hình thành doanhthu, thu nhập chịu thuế TNDN trong kỳ tính thuế.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợpParkson VN đã sử dụng khoản tiền tạm ứng của Parkson Malaysia (theo Hợp đồngtạm ứng ký giữa Parkson Malaysia và Parkson VN ngày 1/10/2006) để chi cho việc cảitạo, nâng cấp chi nhánh tại Hải Phòng nhưng nay thành lập Công ty TNHH Parkson HảiPhòng (trên cơ sở chi nhánh) có tư cách pháp nhân độc lập thì về bản chất cáckhoản chi phí mà Parkson VN đã chi là chi phí đầu tư trước thành lập của ParksonHải Phòng gắn liền với việc hình thành doanh thu, thu nhập từ hoạt động sảnxuất kinh doanh của Parkson Hải Phòng. Vì vậy, để phản ánh đúng khoản chi phíđầu tư trước thành lập của Parkson Hải Phòng thì Parkson VN phải thực hiện việcđiều chuyển khoản chi phí này cho Parkson Hải Phòng bằng việc xuất hóa đơn đốivới phần chi phí này.

Để điều chuyển khoản chi phí nêutrên, Parkson VN xuất hóa đơn GTGT cho Parkson Hải Phòng căn cứ theo giá trị vàthuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT của nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ đã xuất choParkson VN (phần giá trị và thuế GTGT ghi đúng bằng giá trị và thuế GTGT ghitrên hóa đơn GTGT của nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ xuất cho Parkson VN kèmtheo bản photocoppy của hóa đơn GTGT đầu vào này).

Tổng cục Thuế trả lời để Công tyTNHH Parkson Việt Nam biết và liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫncụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Cục thuế TP Hải Phòng;
- Vụ PC; CST, TCĐN;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương