BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2526/LĐTBXH-LĐVL
V/v Giải quyết chế độ đối với người lao động dôi dư

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Bộ Thương mại

Trả lời công văn số 3423/TM-TCCB đề ngày 16 tháng 7 năm 2004 của Quý cơ quan về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Việc thực hiện chính sách đối với lao động cần phải căn cứ vào Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước của quý Bộ. Theo đó:

- Nếu doanh nghiệp thuộc diện giữ 100% vốn Nhà nước đến hết năm 2005, khi doanh nghiệp có phương án cơ cấu lại theo Điều 17 thì lao động dôi dư được hưởng chế độ theo quy định tại Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ.

- Nếu doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hoá trong giai đoạn đến hết năm 2005 thì doanh nghiệp phải tiến hành cổ phần hoá theo quy định và người lao động dôi dư được hưởng chế độ theo quy định tại Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin thông báo để Quý cơ quan được biết.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng