BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 2529/TCHQ-ĐT
V/v Giám sát, phát hiện hàng hóa vi phạm quyền sở hữu công nghiệp

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2007

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 07/05/2007, Tổng cục Hảiquan nhận được đơn của công ty TNHH cơ điện lạnh và thương mại Hòa Bình đề nghịgiám sát, phát hiện hàng hóa giả nhãn hiệu đối với các sản phẩm nhãn hiệuALASKA. Căn cứ vào Điều 217 Luật Sở hữu trí tuệ; Khoản 3 – Điều 35, Điều 36Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006; Thông tư số 129/2004/TTLT /BTC-BKHCNngày 29/12/2004 và hồ sơ gửi kèm của công ty TNHH cơ điện lạnh và thương mạiHòa Bình, Tổng cục Hải quan yêu cầu:

Cục Hải quan các tỉnh, thành phốchấp nhận đơn yêu cầu của công ty TNHH cơ điện lạnh và thương mại Hòa Bình,đồng thời triển khai đến các Chi cục Hải quan, Đội kiểm soát hải quan trựcthuộc thực hiện các biện pháp kiểm soát biên giới về sở hữu trí tuệ đối với cácsản phẩm nhãn hiệu ALASKA cho các mặt hàng thuộc các nhóm có trong văn bằng bảohộ theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo đểcác Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục ĐTCBL (P4)
- Lưu VT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh