BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2538/BXD-KSTK
V/v: Trả lời Cty LD Phú Mỹ Hưng về cầu Bà Lớn trên làn xe SM.

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi : Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng.

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số891/07-PMH-CT ngày 24/10/2007 của Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng (chủ đầu tư)về việc điều chỉnh tĩnh không của cầu Bà Lớn trên làn xe SM tại đường NguyễnVăn Linh thuộc Khu đô thị mới Nam TP Hồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xâydựng có ý kiến như sau:

1) Đường Nguyễn Văn Linh thuộcKhu đô thị mới Nam TP Hồ Chí Minh là công trình có vốn đầu tư trực tiếp củanước ngoài, trước đây đã được Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế kỹ thuật tại Quyếtđịnh số 1310/QĐ-BXD ngày 28/10/1999. Công trình gồm 4 làn xe SF, NF, NM, SM vớinhiều hạng mục trong đó có cầu Bà Lớn với tĩnh không 3,5m theo phân cấp ban đầucủa kênh Bà Lớn (kênh cấp V).

Căn cứ ý kiến của Khu đường sông- Sở Giao thông Công chính TP Hồ Chí Minh tại văn bản số 85/KĐS-KHKT ngày28/01/2002 về việc điều chỉnh tĩnh không của cầu Bà Lớn từ 3,5m xuống 2,5m chophù hợp với phân cấp mới của kênh Bà Lớn (từ kênh cấp V xuống kênh cấp VI) vàđề nghị của Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng về việc điều chỉnh tĩnh không trên 3làn xe SF, NF, NM, Bộ Xây dựng đã có các văn bản số 2132/BXD-KSTK ngày30/12/2002 và số 19/BXD-KSTK ngày 12/3/2004 hướng dẫn điều chỉnh tĩnh khôngtrên 3 làn xe SF, NF, NM từ 3,5m xuống 2,5m.

2) Để đảm bảo sự đồng bộ và mỹquan chung của cầu Bà Lớn trên cả 4 làn xe SF, NF, NM, SM, việc điều chỉnh tĩnhkhông trên làn xe SM từ 3,5m xuống 2,5m như đề nghị của Công ty liên doanh PhúMỹ Hưng tại văn bản số 891/07-PMH-CT ngày 24/10/2007 là phù hợp. Sở Giao thôngCông chính TP Hồ Chí Minh đã có văn bản số 2200/SGTCC-GT ngày 06/9/2007 thốngnhất với đề nghị điều chỉnh trên.

3) Ngoài nội dung tại điểm 1 và2 trên, các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 1310/QĐ-BXD ngày28/10/1999 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và văn bản số 2132/BXD-KSTK ngày30/12/2002 của Bộ Xây dựng./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- UBND TP HCM
- Sở XD TP HCM
- Sở GTCC TP HCM
- Ban QL Khu Nam TP HCM
- Lưu: VP, KSTK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính