BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2538/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý hoàn thuế nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2008

Kính gửi: CụcHải quan tỉnh Lào Cai

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 52/HQLC-NV ngày 18/1/2008 của Cục Hải quanLào Cai về việc hoàn thuế đối với hàng xuất khẩu mặt hàng tinh quặng đồng củaTổng Công ty khoáng sản – TKV. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1.Căn cứ khoản 2, Điều 34 Luật Quản lý thuế thì: “Trong thời gian 60 ngày, kể từngày đăng ký tờ khai hải quan nhưng trước khi cơ quan hải quan thực hiện kiểmtra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế mà người nộp thuế tựphát hiện những sai sót ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồsơ khai thuế”.

2.Trường hợp của Tổng Công ty khoáng sản – TKV, để xử lý, trong phạm vi thẩmquyền của Cục Hải quan Lào Cai, có thể kiểm tra lại hồ sơ nhập khẩu của từng lôhàng có tờ khai đăng ký từ ngày 01/7/2007 trở đi và xử lý theo nguyên tắc sau:

-Nếu hợp đồng và các tài liệu kèm theo của hồ sơ hải quan do doanh nghiệp xuấttrình với Hải quan lúc nộp hồ sơ có giá tạm tính và giá chính thức sau khi cókết quả chính thức nhưng khi khai trên tờ khai hải quan, doanh nghiệp không khaigiá tạm tính và tự phát hiện những sai sót ảnh hưởng đến số thuế phải nộp trongthời gian 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhưng trướckhi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở củadoanh nghiệp và đã đề nghị khai bổ sung với cơ quan Hải quan thì căn cứ phạm vithẩm quyền của đơn vị để xử lý khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Đồng thời, xử lýtiền thuế nộp thừa, nộp thiếu theo quy định của Luật Quản lý thuế và các vănbản hướng dẫn Luật này.

-Trường hợp không thuộc hoặc không đáp ứng các nội dung trên thì không phải làkhai bổ sung (VD: không xuất trình Hợp đồng cho cơ quan Hải quan khi nộp hồ sơhải quan hoặc Hợp đồng không ghi giá tạm tính và giá chính thức … thì khôngphải là khai bổ sung và không được xử lý giảm thuế).

Tổngcục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An