VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2548/VPCP-CCHC
V/v phản ánh của Báo Lao động về quyết định của UBND tỉnh Bình Định dừng việc cho phép vận chuyển cát ra khỏi địa bàn tỉnh.

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:Đồng chí Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh Bình Định

Báo Lao động (thứ 6,ngày11/5/2007) có bài "Hàng nghìn tấn cát vàng bị "ách" tại cảng QuyNhơn: Doanh nghiệp khốn đốn vì... "lệ" tỉnh" phản ánh khó khăn vềthủ tục đối với Công ty Cổ phần Giày da, may mặc, khai thác khoáng sản và xâydựng công trình Thịn Phát trong việc xuất khẩu cát vàng tại Cảng Quy Nhơn, tỉnhBình Định. Theo tác giả bài viết, văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Địnhyêu cầu dừng ngay việc cho phép vận chuyển cát ra khỏi địa bàn tỉnh bằng bất cứphương tiện nào là không phù hợp với quy định của pháp luật và gây thiệt hạicho quyền lợi của doanh nghiệp.

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướngChính phủ giao (Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24/1/2006), Văn phòng Chínhphủ đề nghị Đồng chí chỉ đạo kiểm tra, xử lý phản ánh nêu trên theo thẩm quyềnvà thông báo kết quả xử lý về Văn phòng Chính phủ trước ngày 5/6/2007 để tổnghợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Báo Lao động (để biết);
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Phúc, Văn Trọng Lý (để báo cáo), Vụ CN, Website CP;
- Lưu: VT, CCHC (5), HT 12

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNHNguyễn Minh Mẫn