VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2550/VPCP-KTTH
V/v tổ chức Hội nghị tham tán kinh tế

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2002

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định,
- Bộ Thương mại.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định có công văn số 953/UB-ĐN ngày 03 tháng 5 năm 2002 gửi Thủ tướng Chính phủ, đề nghị việc đăng cao tổ chức Hội nghị tham tán thương mại năm 2002 tại thành phố Quy Nhơn.

Theo Quy chế làm việc của Chính phủ, văn phòng Chính phủ đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định làm việc với Bộ Thương mại để xem xét cụ thể./.

KT/ BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự