VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2552/VPCP-KG
V/v: Hướng dẫn thực hiện Nghị định 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hóa

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Công nghiệp;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Y tế.

Xét đề nghị của Chi nhánhcông ty British American Tobaco Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 về nhãn hàng hóa (văn bản kiến nghị củacông ty gửi kèm theo), Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm có ý kiến nhưsau:

Giao Bộ Công nghiệp chủ trì,phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế và các cơ quan có liên quannghiên cứu, xem xét giải quyết các kiến nghị của Chi nhánh công ty BritishAmerican Tobaco Việt Nam theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, nếu có vấnđề vượt quá thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các quý cơ quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Thương mại, Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN; Website Chính phủ, Ban XDPL; Các Vụ: CN, VX, Vụ I, QHQT, NC, TH, TTBC;
- Lưu: VT, KG (5).32

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆMTrần Quốc Toản