BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2556/LĐTBXH-TL
V/v Xếp doanh nghiệp hạng I

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Trả lời công văn số 1161/BXD-TCCB ngày 28 tháng 7 năm 2004 của Bộ Xây dựng về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 8386 TC/TCDN ngày 29 tháng 7 năm 2004, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Thoả thuận xếp doanh nghiệp hạng I theo quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp đối với Công ty Dịch vụ nhà ở và khu đô thị thuộc Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị.

2. Tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý doanh nghiệp được thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 12 năm 1998 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính kể từ ngày Bộ Xây dựng ra quyết định xếp hạng doanh nghiệp.

Đề nghị Bộ Xây dựng ra quyết định xếp hạng I đối với Công ty Dịch vụ nhà ở và khu đô thị và gửi văn bản về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dể theo dõi, kiểm tra.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng