VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2557/VPCP-CN
V/v xuất khẩu quặng Apatit loại II nguyên khai tại Lào Cai

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công nghiệp, Thương mại, Kế hoạch và Đầu tư;
- Tổng công ty Hóa chất Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Côngnghiệp (các công văn số 1836/BCN-CLH ngày 27/4/2007; số 865/BCN-CLH ngày1/3/2007), ý kiến các Bộ: Tài nguyên và Môi trường (công văn số 104/BTNMT-ĐCKC ngày11 tháng 1 năm 2007), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2042/BKH-KTCN ngày 28tháng 3 năm 2007), về việc cho phép Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viênApatit Việt Nam được xuất khẩu quặng Apatit loại II, tại Lào Cai, Phó Thủ tướngNguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty trách nhiệmhữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam được xuất khẩu quặng Apatit loại II, tạiLào Cai như đề nghị của Bộ Công nghiệp tại các công văn nêu trên.

2. Bộ Công nghiệp chỉ đạo Tổng côngty Hóa chất Việt Nam sớm triển khai nghiên cứu công nghệ tuyển quặng Apatitloại II thành quặng Apatit loại I, đảm bảo nguyên liệu lâu dài cho sản xuấtphân bón supe lân và DAP.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Bộ Công nghiệp và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTgCP và PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Cục Địa chất và Khoáng sản VN;
- Cty TNHH một thành viên Apatit VN;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, KTTH, ĐP, NN, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, CN (3).21

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆMVăn Trọng Lý