BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 256/BXD-KTTC
V/v: Vướng mắc trong quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị VINACONEX - VINAHUD

Trả lời công văn số 33/VINAHUD -KTĐT & QLDA ngày 08/11/2007 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà và đôthị VINACONEX - VINAHUD về vướng mắc trong quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựngcông trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Nội dung chiphí Quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng đã được quy định trong Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng; Chi phí quản lý dự án làchiphí để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dựán, thực hiện dự án đến khi hoàn thành, nghiệm thu bàn giao, đưa công trình vàokhai thác sử dụng; Đối với trường hợp Chủ đầu tư không đủ nănglực quản lý dự án mà phải thuê tư vấn quản lý dự án thì nhiệm vụ cụ thể của tưvấn quản lý dự án do hai bên thoả thuận trên cơ sở hợp đồng kinh tế, chi phí tưvấn quản lý dự án được xác định bằng cách lập dự toán theo phụ lục Công bố kèmtheo văn bản số 1751/BXD - VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng về Định mức chiphí quản lý dự án và tư vấn Đầu tư xây dựng công trình. Sự khác nhau giữa cáccông việc đã thể hiện ở tên các loại hình tư vấn: Tư vấn quản lý dự án, Tư vấnlập định mức đơn giá, Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

2. Tại điểm 1.1.4và 1.1.5 trong Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 đã nói rõ:

Chi phí quản lý dựán bao gồm các chi phí để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giaiđoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưacông trình vào khai thác sử dụng, bao gồm: Chi phí tổ chức lập báo cáo đầu tư,chi phí tổ chức lập dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật...Chi phí tổchức thực hiện một số công việc quản lý khác.Trong trường hợp chủ đầu tư chưađủ căn cứ để xác định chi phí quản lý dự án (chưa thể xác định được tổng mứcđầu tư của dự án) nhưng cần triển khai các công việc chuẩn bị dự án thì chủ đầutư lập dự toán chi phí cho công việc này để trình người quyết định đầu tư phêduyệt làm cơ sở dự trù kế hoạch vốn và triển khai thực hiện công việc. Các chiphí trên sẽ được tính trong chi phí quản lý dự án của tổng mức đầu tư;

Chi phí tư vấn đầutư xây dựng bao gồm: Chi phí khảo sát xây dựng; Chi phí lập báo cáo đầu tư (nếucó), Chi phí thực hiện các công việc tư vấn khác;

Chi phí tư vấn đầutư xây dựng là các chi phí để thực hiện các công việc được giao: Tổ chức nàolàm phần việc nào thì được tính cho phần việc đó;

3. Nội dung đềnghị tại mục 3 công văn số 33/VINAHUD - KTĐT & QLDA Bộ Xây dựng đang nghiêncứu và sẽ có hướng dẫn sau;

4. Việc xác địnhchi phí bằng cách lập dự toán: Khi lập dự toán thực hiện theo quy định của chếđộ, chính sách và các văn bản hướng dẫn tại thời điểm lập dự toán và không cógiới hạn giá trị dự toán;

5. Theo quy địnhhiện hành thì Chủ đầu tư phải phê duyệt đơn giá để làm cơ sở lập dự toán;

6. Hợp đồng kinhtế về lập dự án, lập thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công với đơn vị tư vấnthực hiện theo quy định phù hợp với thời điểm ký kết hợp đồng về lập thiết kếkỹ thuật hoặc bản vẽ thi công; Tại thời điểm dự án được phê duyệt, Nghị định số 99/2007/NĐ-CP đã có hiệu lực thi hành thì việc thực hiện theo quy định mới haykhông do Người quyết định đầu tư xem xét quyết định và bảo đảm không làm giánđoạn các công việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình;

7. Đối với cáccông việc tư vấn mà chi phí được tính theo tỷ lệ phần % trên tổng mức đầu tưhoặc dự toán công trình thì việc thanh toán giữa các bên giao thầu và bên nhậnthầu thực hiện theo nội dung hợp đồng kinh tế đã được ký kết. Việc quyết toánchi phí này khi dự án hoàn thành là trách nhiệm của Chủ đầu tư với cấp có thẩmquyền và được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Căn cứ hướng dẫntrên, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị VINACONEX - VINAHUD tổchức thực hiện theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận
- Như trên;
- Lưu VP - BXD, Vụ KTTC. THa 8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH
Vũ Thị Hòa