BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2564/TCHQ-GSQL
V/v: Nhập khẩu vỏ sò chưa qua xử lý

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Hải Quan Tp. Hồ Chí Minh.

Trả lời Công văn số 1135/HQTP-NV ngày02/05/2007 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc nhập khẩu vỏ sò chưa qua xử lý làm nguyên liệu gia cộng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 13, Điều 3; điểm C, khoản 1, Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường; Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/09/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì mặt hàng vỏ sò nêu tại Công văn trên đây của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh không được nhập khẩu.

Vì vậy, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh yêu cầu doanh nghiệp tái xuất số hàng đã về đến cảng ra khỏi Việt Nam. Nếu doanh nghiệp có thắc mắc thì hướng dẫn liên hệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường để được giải quyết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỜNG

Nguyễn Ngọc Túc