BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2570/TCHQ-GSQL
V/v: Giám sát hàng tạm nhập tái xuất

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Hải Quan Đồng Tháp

Trả lời công văn số 390/CHQĐT-PNV ngày03/05/2007 của Cục Hải quan Đồng Tháp về vấn đề nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan Đồng Tháp thực hiện đúng chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại công văn số 988/TCHQ-GSQL ngày 12/02/2007 để làm thủ tục cho mặt hàng cát vàng tạm nhập tái xuất, nếu phương tiện vận tải không đáp ứng yêu cầu niêm phong thì không thực hiện niêm phong phương tiện, doanh nghiệp chịu trách nhiệm bảo quản hàng hoá trong quá trình vận chuyển. Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất, trong quá trình làm thủ tục có quyền kiểm tra thực tế hàng hoá để đối chiếu với hồ sơ khai báo và kết quả kiểm tra của Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập, nếu có nghi vấn về trọng lượng, nguồn gốc hàng hoá thì có quyền trưng cầu giám định hàng hoá để làm thủ tục.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Đồng Tháp biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Website Hải quan ;
- Lưu VT, GSQL

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc