BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2574/BXD-VLXD
V/v: Quy hoạch thăm dò đá vôi trắng tại huyện Yên Bình và huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi : Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Bộ Xây dựng nhận được công vănsố 2038/UBND-CN ngày 15/10/2007 của Uỷ ban nhân dân(UBND) tỉnh Yên Bái về việcthăm dò đá vôi trắng tại khu vực thuộc xã Mông Sơn, huyện Yên Bình và công vănsố 2197/UBND-CN ngày 08/11/2007, công văn số 2198/UBND-CN ngày 08/11/2007 củaUBND tỉnh Yên Bái về việc thăm dò đá vôi trắng tại 02 khu vực thuộc xã Vĩnh Lạcvà khu vực núi Dốc Thẳng thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Bộ Xâydựng có ý kiến như sau:

Diện tích của 03 khu vực xin thămdò (15ha, 30ha, 15,6ha) đã được UBND tỉnh Yên Bái xác định không nằm trong khuvực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản. Không ảnh hưởng đến an ninh quốcphòng, di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh, không ảnh hưởng đến rừngphòng hộ và rừng đặc dụng đã được UBND tỉnh Yên Bái báo cáo Thủ tướng Chính phủtại Tờ trình số 1203/TT-UBND ngày 04/7/2007.

Trong dự thảo quy hoạch thăm dò,khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trình Thủ tướngChính phủ phê duyệt, Bộ Xây dựng thống nhất đưa 03 khu vực đá vôi trắng nêutrên vào trong quy hoạch chung của cả nước. (Vị trí, toạ độ, diện tích của 03khu vực xin thăm dò được xác định tại Bản đồ kèm theo công văn số 2038/UBND-CN ngày 15/10/2007, công văn số 2197/UBND-CN ngày 08/11/2007, công văn số2198/UBND-CN ngày 08/11/2007 của UBND tỉnh Yên Bái).

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng về quy hoạch thăm dò đá vôi trắng tại khu vực xã Mông Sơn, huyện Yên Bình; xã Vĩnh Lạc và núi Dốc Thẳng thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCPhủ(để b/cáo);
- Cục ĐCvàKSản (BộTNMT);
- Lưu VP, VLXD, LG10;

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trần Nam