BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 2577/TCHQ-KTTT
V/v: thuế nhập khẩu hạt điều thô.

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2008

Kínhgửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được báocáo số 1308/BC-HQTP ngày 15/5/2008 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về giảipháp tháo gỡ việc chậm giao hàng nhân điều xuất khẩu trong đó có đề nghị giảmthuế nhập khẩu hạt điều thô, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về đề nghị giảm thuế nhập khẩuhạt điều thô của Bộ Công thương, ngày 22.5.2008, Bộ Tài chính đã có công văn số 5927/BTC-CST trả lời.

Tổng cục Hải quan xin gửi kèmcông văn kể trên để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc