BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2578/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế NK NĐH 2001

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2007

Kính gửi:

- Công ty Thực Phẩm và Đầu Tư Công Nghệ
(102 Lê Thị Riêng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 19/CTKD ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Công ty Thực phẩm và đầu tư Công nghệ về việc đề nghị xem xét tính lại thuế NK linh kiện xe máy năm 2001. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc xử lý nợ thuế theo tỷ lệ nội địa hóa đối với xe hai bánh gắn máy năm 2001 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 7604/VPCP-KTTH ngày 29/12/2006, Tổng cục Hải quan đang tổ chức xem xét hồ sơ và trao đổi ý kiến với các cơ quan có liên quan, để trả lời Doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Thực phẩm và đầu tư Công nghệ được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT .KTTT

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGĐặng Thị Bình An