BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số : 258/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư trong Báo cáo Kinh tế kỹ thuật

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2007.

Kính gửi : Công ty TNHH xổ số kiến thiết– UBND tỉnh Tây Ninh

Trả lời văn bảnsố 29/CVXS ngày 9/11/2007 và văn bản số 30/CVXS ngày 12/11/2007 của Công tyTNHH xổ số kiến thiết - Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đề nghị hướng dẫn điềuchỉnh tổng mức đầu tư trong Báo cáo Kinh tế kỹ thuật, Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau :

Việc điều chỉnhtổng mức đầu tư trong Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đã được phê duyệt thực hiện theocác qui định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng côngtrình, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổsung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xâydựng công trình và các văn bản qui phạm pháp luật khác có liên quan. Trường hợpcần thiết điều chỉnh tổng mức đầu tư theo các qui định tại Điều 36 Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ phải được Người quyết định đầu tưxem xét, quyết định. Khi điều chỉnh tổng dự toán làm vượt tổng mức đầu tư đãđược phê duyệt mà tổng dự toán sau khi điều chỉnh > 7 tỷ đồng (vượt mức quiđịnh được lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật) thì việc có phải lập lại Dự án đầu tưxây dựng công trình hay không là do Người quyết định đầu tư xem xét, quyếtđịnh.Những nội dung thay đổi phải được thẩm định lại.

Căn cứ ý kiến trên, Công ty TNHHxổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh tổ chức thực hiện theo qui định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,VKT,Vụ KTTC(Th8).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thái Lưu