BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2580/VP
V/v Triển khai xét tặng danh hiệu NGND - NGƯT lần thứ 9 năm 2004

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2004

Kính gửi:

- Các bộ, các ngành
- Các Sở Giáo dục và Đào tạo
- Các trường, đơn vị trực thuộc

Để triển khai việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú lần thứ 9, năm 2004, tiếp theo Thông tư số 09/2004/TT-BGD &ĐT ngày 31 tháng 3 năm 2004, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các bộ, ngành, đoàn thể có trường học, các Sở giáo dục và đào tạo, các trường và các đơn vị trực thuộc lưu ý thực hiện các công việc sau:

1. Phổ biến thông tư:

Việc phổ biến, quán triệt nội dung Thông tư số 09/2004/TT-BGD &ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo cần đạt được yêu cầu là giúp các đơn vị, trước hết là các cán bộ trực tiếp làm công tác tham mưu nắm vững tiêu chuẩn vận dụng cho từng ngành học, bậc học; quy trình xét chọn qua 4 bước; bảo đảm để các Hội đồng cơ sở có thể triển khai xét chọn chính xác, đúng thủ tục, kịp thời hạn.

2. Về các mẫu hồ sơ: Có 16 bản gửi kèm theo thông tư chia ra:

a. Bộ hồ sơ cá nhân:

- Với Nhà giáo nhân dân có 3 bản mẫu: M1A, M2A, M2A1

- Với Nhà giáo ưu tú có 3 bản mẫu: M1B, M2B1, M2B2

Ghi chú: ảnh 3x4 chụp theo kiểu CMND ngoài việc dán vào mẫu M1A hoặc M1B có đóng dấu giáp lai của đơn vị, gửi thêm 3 ảnh trong một phong bì nhỏ ghi rõ họ tên, đơn vị công tác, địa chỉ liên lạc, số điện thoại: nhà riêng, cơ quan di động (nếu có).

b. Bộ hồ sơ hội đồng

- Với Nhà giáo nhân dân có 5 bản mẫu: M3A, M4A, M5A, M6, M7A

+ Mẫu M6: Có 2 bản: 1 bản dùng cho các cấp hội đồng từ hội đồng cấp cơ sở đến hội đồng dưới hội đồng cấp Bộ; 1 bản dùng cho hội đồng cấp Bộ báo cáo hội đồng Trung ương.

+ Mẫu M7A: Tóm tắt hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu NGND (mỗi cá nhân 1 trang, xếp theo thứ tự danh sách đề nghị của mẫu M3A).

Với Nhà giáo ưu tú có 5 bản mẫu: M3B, M4B, M5B, M6, M7B và biên bản thăm dò dư luận do đơn vị tự làm không có mẫu kèm theo.

+ M6: Có 2 bản: 1 bản dùng cho các cấp hội đồng từ hội đồng cấp cơ sở đến hội đồng dưới hội đồng cấp Bộ; 1 bản dùng cho hội đồng cấp Bộ báo cáo hội đồng Trung ương.

+ Mẫu M7B: Tóm tắt hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT (mỗi cá nhân 1 trang, xếp theo thứ tự danh sách đề nghị của mẫu M3B).

3. Quy định lập và gửi hồ sơ

a. Lập hồ sơ

- Hồ sơ cá nhân NGND-NGƯT phải viết tay trên bản chụp có dấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo (gồm các mẫu: M1A, M2A, M2A1, M1B, M2B1, M2B2 gửi 2 bản chuẩn viết tay, mẫu M1A, mẫu M1B có dán ảnh 3x4 và đóng dấu giáp lai)

- Hồ sơ hội đồng đánh máy hoặc vi tính theo mẫu quy định (gồm các mẫu: M3A, M5A, M6, M7A, M3B, M5B, M7B). Riêng mẫu M4A, M4B phải viết tay trên bản chụp có dấu.

Ngoài các mẫu kể trên, các đơn vị phải gửi kèm theo Biên bản thăm dò dư luận.

b. Gửi hồ sơ:

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các trường, ĐHKV trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi về hội đồng xét tặng danh hiệu NGND - NGƯT Bộ Giáo dục và Đào tạo (49-Đại Cồ Việt - Hà Nội).

Các bộ, ngành Trung ương, các ĐHQG, Học viện Hành chính quốc gia, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh gửi về Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT Trung ương (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt- Hà Nội).

- Hồ sơ gửi về Hội đồng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội đồng Trung ương yêu cầu gửi 2 bản. Ngoài ra, cần gửi kèm 01 đĩa mềm "Tóm tắt hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT - NGND" (mẫu M7A và M7B soạn thảo trên hệ điều hành Microsoft Word for Windows 97 hoặc 98; Word 7.0; bộ chữ tiếng Việt ABC 21; phông chữ: VnTime; cỡ chữ 14).

5. Bì đựng hồ sơ và mẫu hồ sơ:

Các mẫu hồ sơ trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo in bản mẫu có đóng dấu, đề nghị các bộ, ngành, đoàn thể có trường học, các sở giáo dục và đào tạo photocopy bản mẫu có dấu, thống nhất trên khổ giấy A4 để dùng cho các cơ sở.

Hồ sơ nộp về Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội đồng Trung ương đựng trong bì in sẵn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Tiến độ thực hiện:

Các bộ, ngành, đoàn thể có trường học, các sở giáo dục và đào tạo, các trường đơn vị trực thuộc tiến hành xét chọn theo lịch trình sau:

- Hội đồng cấp cơ sở (cấp trường) tiến hành trong tháng 4/2004.

- Hội đồng cấp huyện tiên hành đầu tháng 5/2004.

- Hội đồng cấp tỉnh, đơn vị và trường trực thuộc Bộ tiến hành trong tháng 5/2004.

- Hạn cuối cùng của Hội đồng cấp tỉnh, đơn vị và thường trực thuộc Bộ nộp hồ sơ về Hội đồng cấp Bộ là: 04/6/2004.

Hạn cuối cùng của Hội đồng cấp Bộ, Hội đồng ĐHQG nộp hồ sơ về Hội đồng Trung ương là: 02/7/2004.

Để Chủ tịch nước kịp phong tặng Danh hiệu vinh dự cho các nhà giáo vào dịp 20 tháng 11 năm 2004, đề nghị các đơn vị nộp hồ sơ đúng hạn.

TL. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Quang Kính