BỘ XÂY DỰNG
*****.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số : 2581/BXD-QLN
V/v triển khai thí điểm xây dựng công trình hạ tầng xã hội để cho thuê

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2007

Kính gửi :

- Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Ngày 16 tháng11 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1561/QĐ-TTg Phêduyệt Đề án:"Xây dựng cơ chế thí điểm đầu tư xây dựng công trình hạ tầngxã hội để cho các đơn vị ngoài công lập thuê dài hạn". Trong đó giao Uỷban nhân dân thành phố Hà Nội và Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thực hiện việcđầu tư xây dựng thí điểm một số công trình hạ tầng xã hội (mỗi địa phương xâydựng 04 công trình gồm 01 trường Mầm non, 01 trường Trung học cơ sở, 01 phòngkhám đa khoa, 01 bệnh viện) để cho các đơn vị ngoài công lập thuê dài hạn.

Bộ Xây dựng đềnghị Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai căn cứvào Quyết định số 1561/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chứcnăng khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị đầu tư và tổ chức thực hiện đầutư xây dựng thí điểm các công trình hạ tầng xã hội tại địa phương đảm bảo cácnội dung và kế hoạch, tiến độ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong quá trìnhtriển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị các địa phương kịpthời phản ảnh về Bộ Xây dựng để cùng phối hợp giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, QLN (2b).

K/T BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam