VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 2591/VPCP-QHQT
V/v triển khai các kết quả Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp các nước GMS tổ chức tại Trung Quốc

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn tại văn bản số 1138/BNN-HTQT ngày 27 tháng 4 năm 2007về việc thực hiện các kết quả Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp các nước GMS đã tổchức tại Trung Quốc, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tổ chức thực hiệnKhung chiến lược hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) về nông nghiệp và Chươngtrình Hỗ trợ nông nghiệp giai đoạn 2007-2010 đã được các bên thông qua tại Hộinghị Bộ trưởng Nông nghiệp các nước GMS tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc) từngày 09 đến ngày 11 tháng 4 năm 2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các PTTg Chính phủ: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Phúc, Văn Trọng Lý, các Vụ: NN, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3).17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc