VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2592/VPCP-QHQT
V/v Triển khai các thỏa thuận Kỳ họp thứ 4 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Indonesia

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:

- Các Bộ: Thương mại, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủy sản, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông Vận tải, Y tế Công nghiệp, Bưu chính, Viễn thông;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tổng cục Du lịch;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Các Hiệp hội: Lương thực Việt Nam, Hồ tiêu Việt Nam, Cà phê Việt Nam.

Xét báo cáo của Bộ Thương mạitại văn bản số 2233/BTM-KVI ngày 19/4/2007 về kết quả Kỳhọpthứ 4 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Indonesia, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ýkiến như sau:

1. Giao Bộ Ngoạigiao sao Biên bản thỏa thuận Kỳ họp thứ 4 Ủy ban hỗn hợpViệt Nam-Indonesia về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật đã ký ngày5/4/2007 tại Giacarta (Indonesia) gửi các cơ quan có liên quan để triển khaithực hiện.

2. Giao Bộ Thươngmại chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và các Hiệp hội, ngànhhàng triển khai thực hiện nội dung hợp tác về thương mại, chú trọng hợp tácthương mại các mặt hàng nông sản như cà phê, hạt tiêu, cao su, gạo, đông dược.

- Đối với mặt hàngcà phê, Bộ Thương mại sớm chủ động trao đổi với phía Indonesia về việc tổ chứcphiên họp đầu tiên, chậm nhất là trong Quý IV/2007, của Ủy ban chung về hợp táccà phê ở cấp thứ trưởng.

3. Giao Bộ Kế hoạchvà Đầu tư phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các Bộ, ngành có liên quan vàphía Indonesia xây dựng những cơ chế thích hợp nhằm thúc đẩy các hoạt động xúctiến đầu tư trong lĩnh vực hợp tác dầu khí giữa hai nước.

4. Giao Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn sớm trao đổi với phía bạn về việc sửa đổi, bổsung Bản Ghi nhớ trong lĩnh vực hợp tác nông nghiệp giữa hai nước ký năm 1992.

5. Giao Bộ Thủysản chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan và phíaIndonesia tiếp tục triển khai Bản Ghi nhớ đã ký năm 2003 và sớm thống nhất cơchế thích hợp giải quyết các trường hợp ngư dân và tàu thuyền Việt Nam bị bắtgiữ trên vùng biển Indonesia.

6. Giao Bộ Giáodục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và phíaIndonesia nghiên cứu việc trao đổi các suất học bổng giữa hai nước dành chosinh viên Việt Nam học tập tại Indonesia và sinh viên Indonesia học tập tạiViệt Nam, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

7. Giao Bộ Côngnghiệp trao đổi, hợp tác với các đối tác Indonesia trong việc chia sẻ kinhnghiệm về phát triển các ngành công nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt trong các lĩnhvực sản xuất giày dép, dệt lụa và hàng thủ công mỹ nghệ.

8. Giao các Bộ:Giao thông Vận tải, Y tế, Công nghiệp, Bưu chính, Viễn thông, Ngân hàng Nhànước Việt Nam, Tổng cục Du lịch tiếp tục tích cực triển khai các công việc hợptác giữa hai nước nêu trong các bản ghi nhớ, thỏa thuận đã ký kết và sớm xâydựng các cơ chế hợp tác phù hợp với sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ kinh tế,thương mại giữa hai nước.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết và thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng và các PTTg Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng (để b/c lãnh đạo);
- Ban Đối ngoại Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3), 40

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc